Hậu Giang

STT  NHÀ
THUỐC
 ĐỊA CHỈ ĐIỆN
THOẠI
Số  Đường  Phường  Quận
1  QT Khánh Quyên 211  Ngã Sáu  Châu Thành  Hâu Giang
4  QT Quốc Vinh  Ngã Sáu  Châu Thành  Hâu Giang